Cerinţa Se citește numărul natural n, şi un caracter c. Să se afișeze următoarea piramidă: c cc ccc .... ccc...c Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n şi caracterul c . Date de ieşire Programul afișează pe ecran un caracter c, pe a doua linie două caractere c, pe a treia linie trei caractere c, etc, pe a n-a linie n caractere c. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 20 c este un caracter cu codul ASCII cuprins între 33 şi 126, inclusiv.


Răspuns: 1
#include <iostream>#include <stdio.h>using namespace std;int main(){unsigned long n,i,j;char c;scanf("%lu %c",&n,&c);for(i=1;i<=n;i++){for(j=1;j<=i;j++) cout<<c;cout<<'\n';}return 0;}